مرور رده

سیستم های سرمایشی و گرمایشی

سرمایش و گرمایش موضوعی دارای اهمیت است که هنگام طراحی و ساخت ساختمان ها و سوله ها می بایست مدنظر قرار گیرد زیرا هنگام ساخت باید کانال کشی های موردنظر و همچنین مکان یابی برای سایر تجهیزات سرمایش و گرمایش صورت پذیرد.